Schepen Van Camp slaat mea culpa

Acties van schepen en bestuur na gemeenteraad van 5 november

Schepen biedt excuses aan

Met dit bericht biedt eerste schepen Yoleen Van Camp van Herentals na de mea culpa op de gemeenteraad ook publiek haar verontschuldigingen aan de gedupeerde kandidaat van het marktcomité. Dit na eerder ook persoonlijke verontschuldigingen aan zijn persoonlijke adres. Dit is uit persoonlijke naam, omdat enkel zij politiek en persoonlijk verantwoordelijk hiervoor is; haar collega’s van het schepencollege en het bestuur zijn hier geenszins in betrokken. Het marktcomité is immers historisch gegroeid maar heeft geen statutaire verankering. Missen is menselijk, het kan nooit de bedoeling zijn om mensen omwille van politieke overtuiging of betrokkenheid uit te sluiten uit het marktcomité of eender welk bestuurlijk orgaan. Het was ook zeker niet de bewuste bedoeling om de privacy van betrokkene mogelijks in het gedrang te brengen tijdens het antwoord op de gemeenteraad op vraag van de oppositie over het verloop van de gebeurtenissen. Er werd getracht objectief de gebeurtenissen te schetsen.

Het bestuur is en was niet betrokken noch verantwoordelijk voor het verloop, maar wil wel samen met de schepen het nodige doen om hier lessen uit te trekken.

N-VA en CD&V-fracties roepen deontologische commissie samen

Niet alleen het gegeven of dit technisch-juridisch-politiek-deontologisch anders aangepakt had moeten worden, is belangrijk, maar ook en vooral het menselijke aspect moet grondig bekeken worden. Beide fracties strekken daartoe de hand uit naar de ganse gemeenteraad om dit te bekijken op een deontologische commissie. De fractieleiders van CD&V en N-VA verzochten de voorzitter van de gemeenteraad alvast deze commissie samen te roepen, met de bedoeling deze casus sereen en grondig te bespreken en hieruit conclusies te trekken.

Wat het marktcomité zelf betreft, zal het bestuur zoals aangekondigd ook een transparant kader uitwerken, dat aan de raadscommissie en gemeenteraad zal worden voorgelegd. Het bestuur maakte expliciet de keuze om op een andere manier aan politiek te doen, op een warme manier en met respect voor ieders overtuiging en wil er alles aan doen om dan ook samen met de gemeenteraad van dit dossier te leren naar de toekomst.