20 jaar seniorenraad gevierd

In de foyer van cc ’t Schaliken is het 20-jarig bestaan van de Herentalse seniorenraad gevierd. Die is nu t.o.v. 20 jaar moderner en energieker geworden.

Schepen van Sociale Zaken Peter Bellens (CD&V): “Dames en heren, Namens het stadsbestuur wil ik u zeer graag onze gelukwensen overmaken ter gelegenheid van de 20ste verjaardag van de seniorenraad. Het was op 13 oktober 1998 dat de toenmalige centrumraad van het Begijnhof (en die raad bestond uit een zeer actieve groep bezoekers van het oude dienstencentrum en uit vertegenwoordigers van de lokale seniorenorganisaties) beseften dat ze een klankbord moesten zijn voor en naar de lokale overheid. Meer zelfs ze vormden zichzelf om tot een adviesraad voor het plaatselijke beleid.

Het was een open vergadering die samengesteld was uit 25 vertegenwoordigers van de Herentalse seniorenverenigingen ondersteund en begeleid door een aantal medewerkers van de stad en het ocmw. Doelstelling was om de senioren beter bij het beleid te betrekken en advies te geven over alle zaken die senioren rechtstreeks en onrechtstreeks aanbelangen. Het was in die periode dat het ocmw-bestuur een seniorenconsulent aanstelde die tegelijk de rol van voorzitter, secretaris en penningmeester opnam.

Eén van de eerste verwezenlijkingen van die seniorenraad volgde reeds 8 maanden later toen zij het bestuur konden overtuigen van het drukken van een seniorengids. Daarin werden alle voordelen en voorzieningen specifiek voor senioren per onderwerp gebundeld. Die gids werd aan alle Herentalsenaren thuis bezorgd. Toen had men ook reeds begrepen dat mensen verbinden geen ijdel woord mocht zijn en de oudste senioren (+ 80) werden door de jongere leden van de seniorenraad thuis bezocht om hen wegwijs te maken in het gebruik van de gids. Belangrijk moment voor de seniorenraad was juni 1999 toen we via financiële steun van het Belgacomfonds konden overgaan tot de aanstelling van een senioreninformant (Bert Vangenechten) wiens taak het was om senioren te informeren over alle mogelijke dienstverlening die voor hen nuttig zou zijn en daarmee de voorloper is geweest van het huidige bezoekersproject dat vanuit het dienstencentrum verder wordt gezet.

Het was die samenwerking in de seniorenraad die de verschillende seniorenverenigingen dichter bij elkaar bracht waardoor zij elkaar niet langer als concurrenten en tegenstanders zagen, maar wel op zoek gingen naar het gemeenschappelijk belang van de doelgroep die zij vertegenwoordigden. Ze begrepen zeer snel dat een onderlinge samenwerking hun vertegenwoordiging naar het lokale bestuur alleen maar versterkte. Onderwerpen als eenzaamheid, preventieve gezondheidszorg, gezondheidswandelingen, oefenen voor het elektronisch stemmen, de politiehervormingen, de rol van de stadswachten werden op de seniorenraad besproken en het resultaat ervan werd aan het lokaal bestuur overgemaakt zodat er initiatieven genomen konden worden.

Het was in 2014 dat er voor de eerste keer een voorzitter (Mathilde Verwimp) en ondervoorzitter (Marleen Demeulemeester) gekozen werd die samen met een dagelijks bestuur en ondersteund door medewerkers van het ocmw de weg van de seniorenraad mee zou uitstippelen. En met succes want in datzelfde jaar legde de seniorenraad de basis voor het ouderenbehoeftenonderzoek. Een 60 – tal vrijwilligers gingen op pad om de Herentalse ouderen te bevragen naar hun noden en bekommernissen. Het was aan de hand van die informatie dat focusgroepen de belangrijkste thema’s uitwerkten die in december 2017 uitmonden in een wetenschappelijk ondersteund en inhoudelijk zeer concreet ouderenbeleidsplan.

Daarin werden vier speerpunten uitgewerkt: zelfstandig wonen zolang het kan, veiligheid en veilig gevoel op straat, in het verkeer, thuis; netwerken en informatieverstrekking en verkeersveiligheid en mobiliteit. In het bestuursakkoord van de nieuwe beleidsploeg werden heel wat acties vanuit het ouderenbeleidsplan meegenomen en het is de taak van de seniorenraad om over de uitvoering ervan te waken. Dames en heren, Graag geef ik nog een aantal bedenkingen : Als we jong zijn leren we, als we ouder worden begrijpen we • Herentals heeft te kampen met een toenemende vergrijzing. In 2017 was 20,1% van de inwoners ouder dan 65 jaar, in 2007 was nog 17,5% van de inwoners ouder dan 65 jaar. • In 2017 was 6,2% van de inwoners ouder dan 80 jaar. •

Onze maatschappij wordt steeds onverschilliger en meer individualistisch. • De trend naar individualisering in de samenleving resulteert in een stijging van het aantal alleenstaanden, vereenzaming van ouderen, lagere buurtbetrokkenheid, … Als lokaal bestuur willen we trachten om op een bescheiden manier daarop een antwoord te geven en een dam op te werpen tegen de trend van verzuring door van onze stad een warme stad te maken. Zo hebben we in het bestuursakkoord een zeer uitgebreid hoofdstuk over zorg opgenomen en willen we inzetten op het oprichten van buurtzorgnetwerken. Mensen met elkaar verbinden door kleine dingen voor elkaar te doen en door de betrokkenheid van bestuur en burgers met elkaar te vergroten.

De rol die de seniorenraad hierin kan spelen blijft zeer belangrijk. Ik weet dat jullie daarover ongerust zijn, maar ik zeg u klaar en duidelijk dat de betrokkenheid en de werking van de seniorenraad onder de vorm van een werkgroep van het strategisch atelier zorg en welzijn gegarandeerd blijft. Het bestuur zal u zeer geregeld om advies vragen en wij rekenen er ook op dat u uit eigen beweging advies zal uitbrengen over alle zaken die senioren rechtstreeks en onrechtstreeks aanbelangen. De sterkte is een geïntegreerd advies vanuit verschillende invalshoeken over thema’s waarbij senioren betrokken zijn. Het zou dom zijn moesten we dat niet doen gezien het feit dat de doelgroep bijna 1/5 van onze bevolking vertegenwoordigt. Tot slot wil ik graag mijn dank aan de leden van de seniorenraad uitbrengen voor uw betrokkenheid en engagement waarmee u als vertegenwoordigers van de senioren uw taak opneemt. Ik wens mijn voorgangers Annemie Hendrickx en Fons Michiels te danken voor hun jarenlange inzet, zorg en betrokkenheid bij de werking van de seniorenraad. En ik wil hier toch ook zeer graag de medewerkers van de stad en OCMW uitdrukkelijk danken voor de opbouwende wijze, hun professionaliteit en warmte waarmee zij telkens opnieuw openstaan voor het realiseren van initiatieven en uitwerken van ideeën voor de doelgroep van senioren : Betty, Rosette en Hilde veel dank. Dames en heren, Hoe langer u jong blijft, hoe korter u oud zal zijn.”

foto’s: Marcel Nelis/KempenNieuws.be