Raadsleden stemmen participatiereglement

Lokaal bestuur Olen kiest voor meer participatie en stemt woensdag op de raad het participatiereglement

Het lokaal bestuur Olen wil tijdens de huidige legislatuur meer inzetten op participatie. Daarom staat op de eerstvolgende gemeenteraad van woensdag 8 mei het participatiereglement geagendeerd. Dit reglement vormt het startpunt van een participatiegerichte toekomst.

Via het participatiereglement krijgen inwoners voortaan een duidelijk overzicht van alle mogelijke manieren waarop zij inspraak kunnen uitoefenen op het lokaal beleid. Verzoekschriften, meldingen of burgerinitiatieven zijn hier voorbeelden van, maar ook de politiek engageert zich via het reglement om op eigen initiatief participatie te organiseren.

Olenaars willen inspraak

Inwoners verwachten inspraak in het beleid, zeker op lokaal niveau. Het lokaal bestuur Olen merkte dat de werking van de huidige adviesraden niet langer voldoende was om tegemoet te komen aan deze vraag naar inspraak. De werking van de huidige adviesraden werd daarom grondig geëvalueerd. Op basis van de resultaten werd er een nieuwe adviesraad ‘zorgzaam Olen’ opgericht en werden de adviesraden van Vrije Tijd (sport, jeugd, cultuur) samengevoegd.

In plaats van domeingebonden algemene vergaderingen kiest het lokaal bestuur voor een verenigingenforum met een meer flexibele en open werking. Hierbij staan informatie-uitwisseling en versterking van het verenigingsleven centraal.

Daarnaast wordt er ingezet op participatietrajecten voor specifieke projecten of thema’s. De bedoeling is om zo een grotere groep van inwoners te bereiken voor een korter engagement op basis van hun expertise en interesse. Deze nieuwe werking wordt omschreven in het participatiereglement, dat woensdag ter goedkeuring voorligt op de gemeenteraad.

Goed op weg

Uit de gemeentemonitor blijkt dat 69% van de Olenaars vindt dat het lokaal bestuur voldoende inspanningen doet om bewoners te betrekken bij veranderingen in hun gemeente. Dit cijfer is significant hoger dan het gemiddelde in het Vlaamse gewest (47%). Het lokaal bestuur Olen wil deze positieve trend behouden en versterken door gericht participatietrajecten te organiseren.

Zo heeft het bestuur onlangs een nieuwe visie opgemaakt over de hulp- en dienstverlening. Dit concept is afgetoetst en aangepast op basis van feedback van verschillende gebruikersgroepen. Via het participatieproject ‘Zij aan zij naar een gezinsvriendelijk Olen’ betrekt het lokaal bestuur dan weer de doelgroep van kansarme gezinnen. Hun feedback is welkom bij het opmaken van beleidsmaatregelen voor de bestrijding van kansarmoede. Ook kregen 1.836 Olenaars in april een communicatieonderzoek in de brievenbus. Bedoeling is om aan de hand van een enquête te weten te komen op welke manier inwoners geïnformeerd willen worden over de initiatieven van het lokaal bestuur. Zo kan het lokaal bestuur zijn communicatie waar nodig verder optimaliseren.

De huidige coalitie wil in de toekomst meer inzetten op specifieke participatietrajecten zoals de bovenstaande voorbeelden.