Burgemeester Mien en 1ste schepen Yoleen trekken de kar in Herentals

De Herentalsenaar gaf op 14 oktober een mandaat aan een nieuwe bestuursmeerderheid. CD&V en N-VA zullen vanaf januari 2019 onze stad samen besturen en de beide partijen gingen onmiddellijk aan de slag! Sinds 14 oktober zaten we zeer intens samen om een sterk programma voor Herentals uit te werken. We willen een stevig beleid voeren voor een warm, maar anders Herentals. We kiezen duidelijk voor een nieuwe en ambitieuze koers!

Pas na zeer intens overleg over onze gezamenlijke toekomstplannen, verdeelden we de bevoegdheden aan een nieuwe bestuursploeg. Het resultaat is een sterke nieuwe ploeg voor een trotse Keizerstad. We stellen u vandaag zeer graag dit nieuwe team aan u voor: Mien, Yoleen, Bart, Jan, Pascal, Patrik, Stefan en Peter.

We kiezen voor een echte stijlbreuk! Onze burger zal centraal staan in de nieuwe bestuurs-visie, hij zal maximaal betrokken worden bij en inspraak krijgen in de ontwikkeling van onze stad. Burgerparticipatie is dan ook een volwaardige bevoegdheid en dit start onmiddellijk met het bestuursakkoord. We tonen u vandaag het beoogde ambitieniveau en de mensen die garant zullen staan voor goed bestuur de komende jaren. Het bestuursakkoord zelf zal pas na een participatief traject afgerond en bekend gemaakt worden. Deze nieuwe bestuursstijl start in de gemeenteraad. De 29 politieke vertegenwoordigers van onze stad zijn stuk voor stuk geëngageerde en getalenteerde burgers die een duidelijk mandaat kregen van de Herentalsenaar. Deze nieuwe ploeg wil weg van de polariserende meerderheid-oppositie opstelling, maar wil de gemeenteraad als strategisch bestuursorgaan uitbouwen. Alle gemeenteraadsleden zullen van bij de start nauw bij het beleid betrokken worden en zetten samen in goed overleg de strategische lijnen voor onze stad uit. Wij willen echt samen stad maken. Om deze nieuwe politieke wind te laten waaien door Herentals, rekent deze CD&V/N-VA-ploeg op een constructieve werking over de partijgrenzen heen, het voorzitterschap wordt toegewezen aan Bart Michiels. Bart is 42 jaar, directeur van ‘t Werk en al 18 jaar actief in de Herentalse politiek.

Participatie is een bevoegdheid die de allereerste vrouwelijke burgemeester van Herentals, Mien Van Olmen, ook zal belichamen. Mien is als burgemeester ook bevoegd voor algemeen beleid, communicatie, burgerlijke stand en veiligheid. Mien is 45 jaar, burgerlijk ingenieur, 18 jaar actief in de Herentalse gemeenteraad, eerst als raadslid en vervolgens als schepen, en sinds 2007 provincieraadslid.

Herentals wordt vrouwentals! Als eerste schepen zal Yoleen Van Camp de burgemeester bijstaan in het Herentalse college. Yoleen wordt bevoegd voor mobiliteit, middenstand, lokale economie, markten, foren en feesten en sport. Dierenwelzijn wordt voor de eerste keer een expliciete bevoegdheid die ook door Yoleen zal behartigd worden. Yoleen is 31 jaar, doctor in de medische wetenschappen en zetelt sinds 2014 als volksvertegenwoordiger voor de Kempen in het federaal parlement. Zij zal haar kennis en politieke ervaring ten volle benutte voor Herentals.

Huidig schepen Jan Michielsen wordt schepen van cultuur, (flankerend) onderwijsbeleid, bibliotheek, archief, internationale samenwerking en jumelages. Jan zal het mooie werk van voorgangster Ingrid Ryken verderzetten, Ingrid treedt na 12 jaar uit het schepencollege. Na 4 jaar zal Bart Michiels Jan opvolgen. Jan is 56 jaar, adjunct directeur van HIK volwassenenonderwijs en was de afgelopen 6 jaar schepen in onze stad.

Ondernemer Pascal Van Nueten zal zich ontfermen over ruimtelijke ordening, milieu, openbare werken, groen en kerkhoven. Pascal is 47 jaar, zaakvoerder van de gekende zaak Wolfstee en ondervoorzitter van N-VA Herentals.

Ondernemer Patrik De Cat wordt de nieuwe schepen van financiën, personeel en kerkfabrieken. Patrik is 45 jaar, zelfstandig ondernemer bij Deca en 6 jaar gemeenteraadslid en fractieleider.

De portefeuille van toerisme, jeugd, musea, monumenten, erfgoed, patrimonium en ICT gaat naar Stefan Verraedt. Stefan is 39 jaar, leerkracht in het bijzonder onderwijs, studeerde Toerisme en was de afgelopen 6 jaar gemeenteraadslid.

Het sociale beleid van onze keizerstad wordt nog een pak warmer, met bevoegd schepen Peter Bellens. Peter is 54 jaar, zetelde als ocmw-raadslid en gemeenteraadslid in Herentals en was de afgelopen 7 jaar gedeputeerde. Deze ervaring zet hij nu concreet om voor een zorgzamer samenleven in onze stad.

U merkt het, een zeer diverse ploeg met veel ervaring. Zowel een massa politieke ervaring als ervaring in het runnen van een organisatie. Deze expertise zullen we ten volle inzetten in het lokale bestuur. Er wacht Herentals, Noorderwijk en Morkhoven een mooie toekomst!

Aan de hand van een aantal welbepaalde werven willen we u alvast laten proeven van het beoogde ambitieniveau

WERF 1 – Echte participatie; als stadsbestuur willen we er maximaal voor onze inwoners zijn. We willen hen maximaal betrekken bij en inspraak geven in het reilen en zeilen van onze stad. We willen burgers prikkelen om initiatief te nemen en zelf mee aan de slag te gaan in buurten, verenigingen, diensten, zorg … en deze vrijwillige inzet aanmoedigen en gepast waarderen door de introductie van een stadsmunt.

WERF 2 – Toegankelijke zorg op maat voor iedereen is de uitdaging.

WERF 3 – De ontwikkeling van het binnengebied achter ‘t Hof als een modern stadsdeel met woningen in het park, een stadsfeestzaal en ruime ondergrondse parking.

WERF 4 – Een bloeiend handelscentrum met een parkeervrij, attractief Grote Markt plein.

WERF 5 – Betere en veiligere infrastructuur voor onze fietsers, voetgangers en minder mobielen. Het “veilig van 8 tot 80”-principe.

WERF 6 – De as Augustijnenlaan/Belgiëlaan/Olympiadelaan/Jachthaven omvormen tot een innovatieve, groene stadslaan.

WERF 7 – Een masterplan op maat van Noorderwijk en het opwaarderen van het dorp van Morkhoven.

WERF 8 – Onze stad weer op de kaart als historische en toeristische trots.

WERF 9 – Ondersteuning voor onze verenigingen, cultuur en sportclubs. Een stad die bruist van beleving en creativiteit.

WERF 10 – Een nette, veilige, ondernemersvriendelijke stad, met ook een hart voor dieren.

Met deze werven willen we u alvast laten proeven van onze ambitie. Hier willen we echt onze schouders onderzetten en we hebben al veel ideeën hoe we dit concreet willen vormgeven de komende jaren. Maar eerst is het aan de Herentalsenaar om samen met ons deze visie participatief te concretiseren.

Deze ploeg zal u verrassen en staat echt te popelen om samen met u aan de slag te gaan. Samen voor een fiere Keizerstad!

foto’s: Marcel Nelis/kempennieuws.be