Milieuvergunning slachthuis De Lokery vernietigd, bedrijf in beroep

De Raad van State heeft de in 2015 toegekende milieuvergunning voor het varkensslachthuis De Lokery (NV Sus Campinae) in Oevel vernietigd. Tegen de vergunning was beroep aangetekend voor het drukke verkeer en de geurhinder.

Volgens de Raad van State is de aanvraag voor de vergunning onvoldoende gemotiveerd. Die bijkomende informatie zal het bedrijf nu invullen. Bij het bedrijf zijn tevreden dat de milieuvergunning niet geschorst werd om inhoudelijke zaken, maar wel om de motivering ervan.
Het bedrijf tekent tegen de beslissing van de Raad van State beroep aan. Het slachthuis kan gewoon open blijven. De uitbaters beschikken immers nog over een provinciale milieuvergunning.

Dirk Nelen en Dany Cornelis van de NV Sus Campinae stellen dat de exploitatie verder gaat met een minimale en aanvaardbare impact op de omgeving.

Reactie Frans De Cock: “Het verzoek tot vernietiging van de door Minister Joke Schauvliege verleende milieuvergunning, ingesteld door het actiecomité en door het Westelse gemeentebestuur, werd door de Raad van State ingewilligd.

Het actiecomité stelt dat de door de Minister van Omgeving verleende milieuvergunning een schending inhield van :

· de formele motiveringsplicht zoals bepaald in de Wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen

· de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald het redelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel.

Zo werd, volgens het actiecomité, door de Minister onvoldoende rekening gehouden met (en dus onvoldoende motivering gegeven aan) een aantal relevante bezwaren en klachten , nl. geurhinder, geluidshinder, afvalwateroverlast door de lozing in open baangrachten en in de Zandvoortloop, mobiliteitshinder, overschreden ruimtelijke draagkracht, de korte nabijheid (50 m) van het kerkhof en de gedeelde toegangsweg, de nabijheid van scholen (300 m) en woningen, de te grote omvang van het bedrijf op een te klein terrein waardoor er onvoldoende ruimte is voor de inzet van de best beschikbare technieken inzake lucht- en waterzuivering, enz.….

Met deze vernietiging van de milieuvergunning volgt de Raad van State het advies van de auditeur die reeds in juni 2017 ons beroep als ontvankelijk en deels gegrond kwalificeerde.

Onnodig te zeggen dat dit arrest voor de vele honderden bezwaarindieners/ondertekenaars/buurtbewoners vanuit Oevel en Westerlo een opsteker is, stelt Frans De Cock.

Met deze vernietiging van de milieuvergunning klasse 1 ligt de bal terug in het kamp van de Minister van Omgeving die een nieuwe, aangepaste milieuvergunning kan afleveren. Wij rekenen erop dat er dan meer rekening wordt gehouden met de bezwaren van de buurtbewoners zodat de hinder drastisch wordt ingeperkt.

Dit kan bv. door het opleggen van strengere normen en van betere zuiveringstechnieken en door het fors beperken van de slachtcapaciteit (huidige slachtcapaciteit van 8.000 varkens per dag of 40.000 per week is te hoog).

Zo kan mogelijk de hinder voor iedereen minimaal en aanvaardbaar gemaakt worden.”